Chuyên viên Kiểm soát nội bộ

 1. Mô tả công việc:
 • Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định Pháp luật, Điều lệ công ty, quyết định của ĐHĐCĐ, quyết định của HĐQT, các quy chế, quy trình nghiệp vụ của các Phòng ban trong công ty;
 • Tham gia xây dựng, góp ý để hoàn thiện các thủ tục, quy trình kiểm soát nội bộ;
 • Thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các phòng ban trong công ty và báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện công việc trong phạm vi công việc được phân công; Phát hiện những điểm còn tồn đọng và khuyến nghị thực hiện khắc phục, phòng ngừa rủi ro; Theo dõi kết quả khắc phục;
 • Tham mưu cho các phòng ban rà soát các quy trình, quy chế và các quy định nội bộ của Công ty nhằm cải tiến quy trình, thiết lập các chốt kiểm soát trước/sau hợp lý và hiệu quả;
 • Rà soát các văn bản ban hành của Ban điều hành phù hợp thẩm quyền và quy định tại Điều lệ, Quy chế của công ty và quy định của Pháp luật;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu Trưởng phòng và Ban Tổng Giám đốc.
 1.  Quyền lợi ứng viên: Làm việc trong môi trường năng động, đoàn kết và có cơ hội được đào tạo hoặc đào tạo lại;
 2. Yêu cầu hồ sơ: Bằng cấp liên quan, CV;
 3. Kỹ năng cần có: Giao Tiếp Tốt, Khả Năng Chịu áp Lực, Tin Học Văn Phòng;
 4. Kinh nghiệm làm việc: 3 năm, ưu tiên có thời gian đã làm việc tại các Công ty chứng khoán;
 5. Giới tính: Không yêu cầu


Các tin liên quan:
 
Top