Khi quý vị truy cập, sử dụng Website của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) thì được xem như đã đọc và hiểu rõ những quy định sử dụng của Website, đồng ý ràng buộc với các điều khoản thỏa thuận dưới đây. Nếu quý vị không đồng ý, vui lòng không truy cập, sử dụng website.

Điều 1:  Quy định về bản quyền

 • Tất cả các sản phẩm của các tác giả trên website https://casc.vn (sau đây gọi là “Website”) bao gồm mọi hình thức thiết kế, nội dung, âm thanh, và hình ảnh đều thuộc quyền sở hữu của CASC và được bảo vệ bởi pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam và các quy định pháp luật khác có liên quan, trừ trường hợp do chính CASC công bố khác đi. Nếu không có văn bản đồng ý chính thức của CASC, Quý vị không được phép sao chép, chỉnh sửa, chuyển giao, trưng bày, trình chiếu, phân phối, lưu trữ hoặc tạo ra những phiên bản khác của Website và hình thức thiết kế, nội dung, âm thanh, hình ảnh trong Website dưới bất cứ hình thức nào.
 • CASC có quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt quyền truy cập vào website do CASC cung cấp mà không cần báo trước đối với bất kỳ người dùng nào bị nghi ngờ xâm phạm và CASC có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại (nếu có).

Điều 2:  Quy định sử dụng

 • CASC nghiêm cấm mọi hình thức sử dụng không được phép đối với Website của CASC, bao gồm sự lạm dụng, ăn cắp bản quyền, sử dụng sai ý nghĩa của bất cứ sản phẩm nào đưa trên Website này và các quy định về tính bảo mật của nó.
 • Người sử dụng website cần biết rằng CASC có thể công bố hoặc chuyển giao bất cứ thông tin nào mà người sử dụng cung cấp thông qua website này đến:
  • Bất cứ đơn vị trực thuộc hoặc nhà cung cấp thông tin của CASC
  • Bất cứ một cá nhân hoặc tổ chức nào được người dùng website đồng ý và khi CASC có quyền hoặc nghĩa vụ hoặc bị buộc phải công bố các thông tin đó theo quy định của pháp luật.
  • Bất cứ quốc gia nào trên thế giới nếu HSC thấy cần thiết hoặc hợp lý để làm như vậy.
  • Trường hợp người dùng website không đồng ý CASC công bố hoặc chuyển giao thông tin thì phải thông báo bằng băn bản trong vòng 24h cho CASC kể từ ngày sử dụng Website. Sau thời gian này, CASC hiểu Người dùng cho phép CASC thực hiện mà không có bất kỳ khiếu nại liên quan.
 • Người dùng website đồng ý với việc CASC kiểm soát, theo dõi và ghi lại bất cứ việc sử dụng nào đối với Website này.
 • Website cho mục đích sử dụng cá nhân với điều kiện người dùng phải giữ nguyên bất cứ tác quyền hoặc thông báo nào chứa đựng trong các thông tin được tải xuống và phải có chú thích rõ ràng.
 • Người dùng website không được quyền sử dụng bất kỳ thông tin nào trên website cho mục đích thương mại dưới mọi hình thức. Khi có sự đồng ý bằng văn bản của CASC người dùng website có thể tải xuống và in trên giấy những thông tin trên website với điều kiện người sử dụng phải giữ nguyên bất cứ tác quyền hoặc thông báo nào chứa đựng trong các thông tin được tải xuống và phải có chú thích rõ nguồn gốc thông tin.
 • Trong các trường hợp việc truy cập một số phần của Website này yêu cầu thông tin định danh (user idenfication) và mật khẩu (password), người sử dụng phải tự thiết lập các quy trình bảo mật hoặc hạn chế đối với những cá nhân khác trong việc sử dụng các thông tin định danh và mật khẩu của mình. Người sử dụng có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản, thông tin định danh và mật khẩu của mình, và hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động diễn ra của tài khoản đó.
 • Người sử dụng phải thông báo ngay cho CASC về việc sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của mình hoặc bất kỳ vi phạm nào khác liên quan đến bảo mật. CASC không chịu trách nhiệm cho việc mất hoặc bị xâm phạm tài khoản do lỗi hoặc sự chủ quan của người dùng với bất kỳ lý do vô tình hay cố ý nào trước khi thông báo cho chúng tôi sự cố về bảo mật của tài khoản.

Điều 3: Từ chối bảo đảm

 • Không có sự bảo đảm nào cho người dùng liên quan đến sự an toàn họat động của website bao gồm không đáp ứng các yêu cầu của người dùng hoặc không bị hư, bị virus họăc bị gián đọan do các yếu tố kỹ thuật và tác động bên ngoài. Người dùng tự chịu rủi ro khi sử dụng.
 • CASC không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự rủi ro nào hoặc các vấn đề khác có liên quan đến việc truy cập, sử dụng website của người dùng.

Điều 4:  Khai báo sự xâm phạm bản quyền

Chủ sở hữu bản quyền, hoặc những đối tác hoặc những đơn vị cấp giấy phép nếu phát hiện bất kỳ những thông tin trên website của CASC bị xâm phạm về bản quyền, thì phải xác nhận theo những quy định sau:

 • Chứng minh sự xâm phạm về bản quyền​​​.
 • Chứng minh những tài liệu bị xâm phạm bản quyền.
 • Thông tin đầy đủ để cho phép CASC xác định những tài liệu bị xâm phạm.
 • Bản công bố thể hiện rằng việc sử dụng những tài liệu đó không được phép của chủ sở hữu, đối tác hoặc đơn vị cấp phép.


 
Top