Sự riêng tư: Trong quá trình cung cấp dịch vụ cho người dùng dù với tư cách là khách hàng cá nhân hay đại diện của một khách hàng tổ chức, CASC có thể phải thu thập thông tin cá nhân. Những thông tin này là cơ sở quan trọng để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tốt nhất cho người dùng, nhưng chúng tôi cũng nhận thức rằng chúng tôi phải sử dụng và bảo quản những thông tin này một cách thích hợp.

Điều khoản này miêu tả các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập được về người dùng, mục đích sử dụng thông tin, hoàn cảnh mà chúng tôi có thể chia sẻ thông tin và các biện pháp được thực hiện để bảo vệ bí mật các thông tin cá nhân của người dùng.

 Nguồn của thông tin: Các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được về người dùng chủ yếu là từ đơn đăng ký tài khoản hay các mẫu khác và các tài liệu mà người dùng cung cấp cho CASC trong quá trình giao dịch. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin về các giao dịch và các hoạt động của người dùng với CASC liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ mà CASC cung cấp. Ngoài ra, tùy thuộc vào các sản phẩm và dịch vụ bạn yêu cầu, CASC có thể nhận các thông tin thêm về người dùng.

Cuối cùng, khi cung cấp các dịch vụ tài chính cho người dùng và tuân thủ chặt chẽ tất cả các luật và quy tắc hiện hành, thông tin có thể được thu thập về người dùng một cách gián tiếp từ việc giám sát hay bằng các phương tiện khác (Ví dụ: bản ghi âm các cuộc gọi và giám sát các thư điện tử). Trong các trường hợp này, các thông tin không được truy cập liên tục, nhưng thông tin có thể được sử dụng đáp ứng các quy định về tuân thủ hoặc vì mục đích an ninh.

 Việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

  • Quản trị, vận hành, hỗ trợ và quản lý giao dịch và/hoặc tài khoản của bạn với CASC. Điều này có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin trong nội bộ cũng như tiết lộ nó cho các bên thứ ba như được miêu tả lần lượt trong 2 phần dưới đây.
  • Liên lạc với người dùng hoặc, nếu có thể, hoặc người được ủy quyền của người dùng bằng đường bưu điện, điện thoại, thư điện tử, fax,...liên quan đến giao dịch và/hoặc tài khoản của bạn;
  • Cung cấp cho người dùng những thông tin (như nghiên cứu đầu tư), đề xuất, hay các lời tư vấn về sản phẩm và dịch vụ mà CASC cung cấp;
  • Hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh của CASC, bao gồm việc đánh giá và quản lý rủi ro và tuân thủ quy định của pháp luật.

Nếu giao dịch của người dùng với CASC chấm dứt, CASC sẽ vẫn tiếp tục xử lý các thông tin cá nhân của người dùng, trong phạm vi chúng tôi có thể, như được miêu tả trong điều khoản này.

Việc tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng trong nội bộ CASC: Để cung cấp các dịch vụ hiệu quả và đáng tin cậy và để cải thiện các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho người dùng, thông tin cá nhân của người dùng có thể được chia sẻ giữa các bộ phận của CASC.

Tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba: CASC không tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng cho bên thứ ba, trừ khi được miêu tả như trong điều khoản này. Việc tiết lộ cho bên thứ ba có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin với các công ty không liên kết nhưng thực hiện các dịch vụ hỗ trợ cho tài khoản của người dùng hay hỗ trợ cho các giao dịch của người dùng với CASC, bao gồm những bên thứ ba tư vấn về kế toán, chuyên môn, pháp luật cho CASC. Bên thứ ba nhận thông tin được yêu cầu bảo mật của các thông tin trong phạm vi mà họ nhận nó và sử dụng các thông tin cá nhân của người dùng chỉ trong quá trình cung cấp những dịch vụ đó và chỉ cho những mục đích mà CASC yêu cầu.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ các thông tin cá nhân của người dùng theo yêu cầu của người dùng, để bảo vệ quyền và lợi ích của chúng tôi và các đối tác kinh doanh hay căn cứ theo sự chấp thuận rõ ràng của bạn. Cuối cùng, trong một số trường hợp, các thông tin cá nhân của người dùng có thể được tiết lộ cho bên thứ ba khi được pháp luật cho phép hoặc để tuân theo các quy định và luật hiện hành; ví dụ, khi cung cấp thông tin yêu cầu của tòa án hay cơ quan có thẩm quyền hoặc với các tổ chức như các sở giao dịch và trung tâm thanh toán bù trừ.

 CASC sẽ không bán thông tin cá nhân của người dùng.


 
Top