Mã CK
Tin tức
Nâng cao


Kinh nghiệm, sự hiểu biết và giỏi chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ Tư vấn-Phân tích CSC về thị trường sẽ giúp doanh nghiệp những kiến thức cần thiết để có thể tham gia vào quá trình cổ phần hoá và hội nhập với nền kinh tế thế giới.
Thế mạnh của CSC trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn là sự kết hợp kinh nghiệm và tri thức nghiệp vụ của thị trường Quốc tế với văn hoá và thực tiễn kinh doanh Việt nam. CSC có đội ngũ chuyên viên được đào tạo tại các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước, có kinh nghiệm làm việc nhiều năm trong các tổ chức tài chính trong nước, có quan hệ cộng tác chặt chẽ với các tổ chức tài chính quốc tế và các chuyên gia hàng đầu trong những lĩnh vực khác nhau. CSC cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ tốt nhất và chi phí hợp lý. Sản phẩm dịch vụ Tư vấn Tài chính doanh nghiệp của CSC gồm:
1. Tư vấn Cổ phần hóa
2. Tư vấn chào bán chứng khoán ra công chúng
3. Tư vấn Niêm yết
4. Tư vấn Mua bán Sáp nhập doanh nghiệp
5. Bảo lãnh phát hành
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Tư vấn Cổ phần hóa

1.1 Tư vấn xây dựng lộ trình cổ phần hóa:
Căn cứ vào các Báo cáo Tài chính Quý và/hoặc năm, các kế hoạch kinh doanh, các dự án và các thông tin khác của DN, CSC sẽ tiến hành phân tích, đánh giá chiến lược phát triển của DN, tình hình tài chính của DN từ đó đưa ra những khuyến nghị về cấu trúc tài chính hợp lý và phương án cổ phần hóa của DN.

1.2 Tư vấn lập phương án cổ phần hóa:
CSC tư vấn cho doanh nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh trong 3-5 năm sau cổ phần hoá, phương án vốn cho kế hoạch đầu tư và phát triển sau cổ phần hoá.
CSC hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng phương án xắp xếp lại lao động, bán cổ phần cho người lao động và phương án đào tạo lại và xử lý lao động dôi dư.
Xây dựng Điều lệ và tổ chức Hội nghị công nhân viên chức.

1.3 Xác định giá trị doanh nghiệp:
Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh sau Cổ phần hoá được lập, cùng với các số liệu kế toán đã được kiểm toán, đội ngũ chuyên viên của chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp xác định giá trị tài sản của doanh nghiệp nhằm mục đích cổ phần hoá.
Ngoài ra, nhóm tư vấn và phân tích tài chính doanh nghiệp còn hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xác định giá trị hoạt động của doanh nghiệp để có thể lên kế hoach và phương án vốn ngay từ khi bắt đầu cổ phần hoá và phát hành lần đầu ra công chúng

1.4 Tư vấn đấu giá bán cổ phần:
CSC sẽ hỗ trợ doanh nghiệp các bước cần tiến hành trong việc đấu giá cổ phiếu lần đầu ra công chúng (bán tại doanh nghiệp, tại TTGD, tại CSC). Công việc bao gồm xây dựng Bản cáo bạch cho công ty, xây dựng Quy chế đấu giá …, tổ chức thăm dò nhà đầu tư để xác định mức độ quan tâm và giá có thể phát hành, hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức giới thiệu công ty với công chúng và tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp giải thích các vướng mắc của nhà đầu tư trong quá trình công bố thông tin. Tất cả nhằm mục đích tạo giá trị tối ưu và nâng cao tính thanh khoản của cổ phiếu công ty.

1.5 Tư vấn sau cổ phần hóa:
Cán bộ của CSC phối hợp cùng DN giải đáp thắc mắc của nhà đầu tư, cổ đông về các vấn đề liên quan đến cổ phần hóa và hậu cổ phần. Tư vấn cho DN đạt được các mục tiêu như trong Phương án cổ phần hóa, tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp, thẩm định đánh giá chiến lược phát triển, phân tích tính cạnh tranh và khả năng tồn tại, duy trì phát triển của công ty, nâng cao giá trị cổ phiếu tạo tiền đề cho quá trình phát triển trước mắt cũng như đảm bảo tính tăng trưởng lâu dài, giúp doanh nghiệp có đủ điều kiện để niêm yết trên thị trường chứng khoán.

2. Tư vấn chào bán chứng khoán ra công chúng

2.1 Khảo sát doanh nghiệp và lập phương án chào bán:
Căn cứ vào các Báo cáo Tài chính Quý và/hoặc năm, các kế hoạch kinh doanh, các dự án và các thông tin khác của DN, CSC sẽ tiến hành phân tích, đánh giá chiến lược phát triển của DN, tình hình tài chính của DN từ đó đưa ra những khuyến nghị về cấu trúc tài chính hợp lý và phương án chào bán chứng khoán ra công chúng của DN
Căn cứ vào báo cáo khảo sát, tư vấn lập phương án chào bán cho DN gồm Quy mô chào bán hợp lý, tỉ lệ chào bán, phương thức chào bán, thời gian chào bán…
Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để thông qua phương án chào bán.

2.2 Tư vấn lập hồ sơ đăng ký chào bán:
CSC giúp doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ chào bán chứng khoán bao gồm:
a. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
b. Bản cáo bạch;
c. Xây dựng Điều lệ công ty;
d. Quyết định của ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành và sử dụng vốn;
e. Quyết định của HĐQT thông qua hồ sơ.

2.3 Hỗ trợ quá trình phê duyệt và công bố thông tin:
CSC phối hợp với DN trong quá trình giải trình hồ sơ với UBCKNN để được chấp thuận phương án chào bán trong thời gian sớm nhất
CSC lên phương án hỗ trợ doanh nghiệp trong việc công bố thông tin về: thời gian công bố thông tin, hình thức công bố thông tin và nội dung công bố thông tin.

2.4 Hỗ trợ chào bán chứng khoán ra công chúng:
CSC phối hợp và hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức thăm dò thị trường, tiến hành việc chào bán cổ phiếu ra công chúng (chào bán IPO, chào bán thêm cổ phần, chào bán quyền mua cổ phần), đồng thời phối hợp với Phòng OTC tư vấn cho doanh nghiệp về công tác quản lý cổ đông.
Bên cạnh đó, CSC sẽ tiến hành xây dựng và xác định danh sách các nhà đầu tư tiềm năng, chủ động tiếp cận và giới thiệu về nhu cầu vốn đầu tư của doanh nghiệp ngay trong khi chờ phê duyệt đảm bảo khả năng phát hành thành công tối đa.
2.5 Tư vấn sau chào bán chứng khoán:
CSC phối hợp cùng doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục báo cáo UBCKNN và hỗ trợ doanh nghiệp giải đáp các thông tin sau đợt chào bán.

3. Tư vấn Niêm yết

3.1 Khảo sát doanh nghiệp và lập phương án niêm yết:
Trong quá trình này, CSC sẽ cùng với các cán bộ của doanh nghiệp tiến hành khảo sát tổng thể tình hình hoạt động của doanh nghiệp, thẩm định và thu thập thông tin, xác định và đánh giá chiến lược kinh doanh và định hướng phát triển của doanh nghiệp và xác định giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp.
Căn cứ vào báo cáo khảo sát, CSC tư vấn lập phương án niêm yết cho doanh nghiệp gồm Quy mô niêm yết, nơi niêm yết, thời gian niêm yết…

3.2 Tư vấn lập hồ sơ đăng ký niêm yết:
CSC giúp doanh nghiệp lập hồ sơ niêm yết hứng khoán bao gồm:
a. Giấy đăng ký niêm yết cổ phiếu;
b. Quyết định của ĐHĐCĐ;
c. Bản cáo bạch;
d. Điều lệ công ty;
e. Sổ đăng ký cổ đông;
f. Giấy chứng nhận của Trung tâm lưu ký.

3.3 Hỗ trợ quá trình phê duyệt và công bố thông tin:
Với kinh nghiệm hiểu biết sâu sắc và quan hệ chặt chẽ với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và các bộ ngành liên quan, CSC sẽ giúp doanh nghiệp theo dõi và thúc đẩy nhanh quá trình phê duyệt hồ sơ, đáp ứng kịp thời các yêu cầu của Uỷ bán Chứng khoán Nhà nước để được chấp thuận niêm yết trong thời gian sớm nhất.
CSC lên phương án hỗ trợ doanh nghiệp trong việc công bố thông tin về: thời gian công bố thông tin, hình thức công bố thông tin và nội dung công bố thông tin.

3.4 Tư vấn đăng ký niêm yết cổ phiếu:
Sau khi có phê duyệt chính thức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Giấy phép niêm yết, đội ngũ tư vấn CSC sẽ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện việc lưu ký chứng khoán, niêm yết chứng khoán tại Trung tâm giao dịch chứng khoán tập trung.

3.5 Tư vấn sau niêm yết:
CSC phối hợp cùng doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục báo cáo UBCKNN và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đưa thông tin tài chính ra đại chúng, giải đáp các thông tin sau khi niêm yết..

4. Tư vấn mua, bán và sáp nhập doanh nghiệp.

4.1 Xây dựng lộ trình và lựa chọn đối tượng:
CSC phối hợp cùng với tổ chức cung cấp mục đích của việc mua, bán và sáp nhập, điều kiện kinh doanh dự tính sau khi mua, bán và sáp nhập. CSC sẽ giúp tổ chức xây dựng lộ trình và kế hoạch cụ thể cho việc mua, bán và sáp nhập, xác định các tiêu chí lựa chọn đối tượng và cung cấp danh sách các công ty có tiềm năng cho việc mua, bán và sáp nhập, và tiến hành thực hiện chọn lựa dựa trên các tiêu chí đã định.

4.2 Khảo sát đánh giá:
Trong quá trình khảo sát, CSC sẽ tiến hành khảo sát tất cả các thông tin liên quan và ảnh hưởng đến quá trình mua, bán và sáp nhập, bao gồm: vị thế của doanh nghiệp, khả năng lãnh đạo, đội ngũ nhân lực … từ đó đưa ra phương án tổng thể thực hiện hoạt động mua, bán và sáp nhập.

4.3 Thẩm định:
Đội ngũ chuyên viên của CSC sẽ tiến hành thẩm định các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp như:
a. Thẩm định về mặt pháp lý;
b. Thẩm định về mặt tài chính;
c. Định giá doanh nghiệp
Để đưa ra giá trị thực hợp lí cho việc thực hiện mua, bán và sáp nhập doanh nghiệp.

4.4 Đàm phán ký kết hợp đồng:
Trong giai đoạn này, đội ngũ chuyên viên của chúng tôi sẽ tư vấn cho tổ chức trong việc xây dựng cấu trúc hợp đồng thực hiện mua, bán và sáp nhập sao cho phù hợp với đối tượng đã lựa chọn, đạt được mục đích tài chính và yêu cầu kinh doanh chiến lược của tổ chức. Ngoài ra, tổ chức còn được tham mưu trong quá trình thương lượng hợp đồng với đối tượng được chọn để mua, bán và sáp nhập.

5. Bảo lãnh phát hành.

CSC cung cấp cho khách hàng của mình dịch vụ Bảo lãnh phát hành hoàn chỉnh, bao gồm hỗ trợ khách hàng chuẩn bị tài liệu và quảng bá cơ hội đầu tư, thương thảo các điều khoản với các nhà đầu tư và hoàn chỉnh giao dịch.
CSC thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh và đồng bảo lãnh cho các hoạt động phát hành cổ phiếu và trái phiếu ở các mức độ dịch vụ khác nhau, từ hình thức bảo lãnh “Bảo lãnh cố gắng hết khả năng có thể” đến hình thức “Bảo lãnh cam kết”. CSC giới thiệu cho khách hàng của mình với các nhà đầu tư tài chính và đầu tư chiến lược và cam kết đáp ứng toàn bộ các mục tiêu phát hành cổ phiếu/trái phiếu mà khách hàng đã đặt ra. Dịch vụ bảo lãnh của chúng tôi được hậu thuẫn bởi một mạng lưới các đối tác chiến lược trong các lĩnh vực và ngành kinh tế khác nhau và các mối quan hệ mạnh của CSC với cộng đồng các nhà đầu tư tổ chức.


Trụ sở:
Tầng 2, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: (84-024) 35771740
Fax: (84-024) 35771741
 

Lượt truy cập: 556612
Thiết kế bởi: Active Group
Website đang trong thời gian xây dựng!